കണ്ണിന് അഴക് കൺപീലി…

കണ്ണിന്‍റെ ഭംഗി കണ്‍പീലിയിലാണ് എന്നുപറഞ്ഞാല്‍ തെറ്റുപറയാന്‍ കഴിയില്ല. നല്ല അഴകുളളതും നീളമുളളതുമായ കണ്‍പീലിയുണ്ടാകാനായി പല വഴികളും സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ട്.

  •  ദിവസവും രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആവണക്കെണ്ണ പീലികളില്‍ പുരട്ടുക. ആവണക്കെണ്ണ മസ്‌കാര ബ്രഷ്
       ഉപയോഗിച്ച് കണ്‍പീലിയില്‍ പുരട്ടുന്നത് പീലി വളരുന്നതിനും കരുത്ത് നല്‍കുന്നതിനും സഹായിക്കും.
  •  കറ്റാര്‍വാഴ കണ്‍പീലികളില്‍ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് കണ്‍പീലികള്‍ക്ക് ആരോഗ്യം നല്‍കും.
  •  കണ്‍പീലിക്ക് കരുത്ത് നല്‍കാന്‍ ഒലിവ് ഓയില്‍ പുരട്ടാം.
  •  പെട്രോളിയം ജെല്ലി കണ്‍പീലികളില്‍ പുരട്ടുന്നത് പീലികള്‍ക്ക് കരുത്ത് നല്‍കും.
  •  ആല്‍മണ്ട് ഓയിലില്‍ ഒരുമുട്ടയുടെ വെള്ള ചേര്‍ത്ത് കണ്‍പീലിയില്‍ പുരട്ടുന്നത് കൊഴിച്ചില്‍ തടയും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *